สารปรับปรุงดิน


สารปรับปรุงดินไบโอ-259 ตราต้นไม้คู่ สินค้าขายดี

สารปรับปรุงดินคืออะไร
สารปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) คือ วัสดุที่ใช้ปรับปรุงสภาพดินเพื่อให้มีเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชทั้งในด้านกายภาพ เคมี จุลชีวะ ผลิตจากอินทรียวัตถุที่มีคุณภาพสูง ไม่มีส่วนผสมของดินหรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ใช้ได้กับดินทุกสภาพ ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ดินปนทราย ดินกรด หรือ ดินที่แห้งแล้งขาดอินทรีย์วัตถุ

ทำไมต้องใช้สารปรับปรุงดินไบโอ-259 ตราต้นไม้คู่
- ฟื้นฟูสภาพดินให้สมบูรณ์ ปรับดินให้ร่วนซุย เหมาะต่อการเพาะปลูกพืช
- เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้พืชสามารถดึงธาตุอาหารต่างๆมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
- แก้ปัญหาดินแน่น เป็นดาน ทำให้รากพืชแผ่ขยายไปหาอาหารได้ดี
- แก้ปัญหาดินกรดและดินเปรี้ยว
- ลดต้นทุน เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการให้อาหารพืช